این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه وستاد اجرایی:
همدان، خیابان بوعلی سینا برج آریان طبقه 7 دبیرخانه و ستاد مرکزی همایش

تلفن: 08138253512/08138253513
10 الی 13/ 17 الی 19 به جز روهای تعطیل
ایمیل: conf .arzyaban@gmail.com
عنوان ایمیل خود را نام همایش قرار دهید.
مقالات تنها از طریق سایت دریافت میگردد.
تلگرام: 09184421281
دبیرخانه وستاد علمی:
مرکز تحقیقات ، آموزش
آدرس : همدان کیلومتر 5 جاده تهران - مرکز تحقیقات ، آموزش استان همدان - کدپستی 91169-65199